شعبه و نمایندگی

موسسه حقوقی های ثبت

۲۵ تیر ۱۳۹۸

image here

  • شعبه و نمایندگی
  • شعب و نمایندگی

    ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می‌باشند، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی شعب یا نمایندگیهای شرکت‌های ایرانی به ثبت برسند آن شرکتها نیز می‌توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خود در ایران اقدام نمایند.

    اشتراک گذاری