اساسنامه ثبت شرکت درمناطق آزاد

اساسنامه ثبت شرکت درمناطق آزاد را در این مطلب برای شما کاربران عزیز بیان کرده ایم امیدواریم که شمارا در این امر راهنمایی کند . همراه ما باشید

 • ماده ۱- نام سازمان: نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي، مي‌باشد كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود.
 • ماده ۲- مركز اصلي سازمان: مركز اصلي سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاري – صنعتي… مي‌باشد.
 • ماده ۳- مدت فعاليت: سازمان براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود.
 • ماده ۴- سرمايه سازمان: سرمايه سازمان يكصد ميليارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۱۰۰) ريال است كه از محل آورده‌هاي غيرنقدي (زمين و تاسيسات) سازمان تقويم مي‌شود. سرمايه سازمان كلاً متعلق به دولت بوده و منقسم به يكصدهزار سهم (۰۰۰،۱۰۰) يك ميليون (۰۰۰،۰۰۰،۱) ريالي مي‌‌باشد.

فصل دوم- اهداف سازمان

 • ماده ۵- اهداف سازمان به شرح زير مي‌باشد:انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالا‌هاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات عمومي.

فصل سوم – اركان سازمان

 • ماده ۶- اركان سازمان عبارتند از:
  مجمع عمومیبازرس یا بازرسان قانونیمدیر عامل و رئیس هیات مدیره هیات مدیره
اساسنامه ثبت شرکت درمناطق آزاد
اساسنامه ثبت شرکت درمناطق آزاد

بیشتر بخوانید : مقررات و نحوۀ ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری، صنعتی

مجمع عمومي

 • ماده ۷- هيات وزيران نماينده صاحب سهام در مجامع عمومي مي‌باشد كه به موجب تصويب‌نامه شماره ۱۶۶۳۲/ ت ۳۰ ﻫ. مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۳ اختيارات خود را به وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي به رياست رييس جمهور تفويض نموده است.
 • ماده ۸- وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
  • الف- موافقت با تاسيس و انحلال شركتهاي تابعه،
  • ب- تصويب، اصلاح و تغيير اساسنامه سازمان و شركت‌هاي تابعه با رعايت اصل ۸۵ قانون اساسي،
  • ج- اعمال نظارت عاليه بر فعاليت‌هاي سازمان،
  • د- تصويب برنامه‌هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه، صورت‌هاي مالي و عملكرد سازمان،
  • ﻫ.- تصويب آيين‌نامه‌هاي سازمان،
  • و- تصويب مقررات امنيتي و انتظامي منطقه با تاييد فرماندهي كل قوا،
  • ز- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه،
  • ح- نصب و عزل اعضاي هيات مديره،
  • ط- انتخاب بازرس و يا بازرسان و تعيين حق‌الزحمه آنها،
  • ي- تعيين خط مشي عمومي سازمان،
  • ك- تعيين حقوق، مزايا و هرگونه پاداش اعضاي هيات مديره و مديرعامل،
  • ل- تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاري-صنعتي…
  • م- اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي قرارگيرد.
  • س- اتخاذ تصميم درباره واريز تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌هاي سازمان.
 • ماده ۹- مجمع عمومي سازمان حداقل سالي يكبار براي رسيدگي و تصويب صورت‌هاي مالي تا پايان تيرماه هر سال و حداقل يكبار براي رسيدگي و تصويب بودجه سال بعد، حداكثر تا پايان دي ماه همان سال تشكيل مي‌گردد.
 • ماده ۱۰- دعوت براي تشكيل مجمع عمومي سازمان در هر موقع با موافقت رييس جمهور به عمل مي‌آيد.
 • ماده ۱۱- محل تشكيل و چگونگي رسميت يافتن جلسات و نحوه تصويب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومي براساس آيين‌نامه داخلي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي خواهد بود.

هيات مديره

 • ماده ۱۲- سازمان توسط هيات مديره‌اي متشكل از سه يا پنج نفر با تشخيص مجمع عمومي اداره مي‌گردد. اعضاي هيات مديره توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند. عزل اعضاي هيات مديره با همان مرجع انتخاب كننده مي‌باشد.
 • ماده ۱۳- اعضاي هيات مديره براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زماني كه اعضاي هيات مديره جديد انتخاب نشده‌اند، هيات مديره سابق به كار خود ادامه خواهد داد.
 • ماده ۱۴- جلسات هيات مديره حداقل ماهي يك بار و بنا به دعوت رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان تشكيل مي‌گردد. اعضاي هيات مديره مي‌توانند موضوعات مورد نظر خود را از طريق رييس هيات مديره و مدير عامل در دستور جلسه هيات مديره قرار دهند.
 • ماده ۱۵- جلسات هيات مديره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات جلسه با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
 • ماده ۱۶- براي هر يك از جلسات هيات مديره بايد صورتجلسه‌اي توسط هيات مديره (منشي هيات مديره) تنظيم و به امضاي كليه اعضاي هيات مديره حاضر در جلسه برسد. در صورتحساب هيات مديره نام اعضاي هيات مديره حاضر يا غايب و خلاصه‌اي از مذاكرات و تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ درج مي‌گردد. هر يك از اعضاي هيات مديره كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر او بايد در صورتجلسه قيد گردد.
 • ماده ۱۷- هيات مديره داراي همه‌گونه اختيارات در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي، براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه بوده و از جمله داراي اختيارات و وظايف زير مي‌باشد:
  • الف- تعيين روش‌هاي اجرايي انعقاد هرگونه قرارداد و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي،
  • ب- چگونگي و نحوه ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي، همچنين ثبت كشتي‌ها، شناورها و هواپيماها در منطقه، براساس آيين‌نامه‌هاي مربوط و بدون ايجاد حق امتياز و انحصار،
  • د- موافقت‌ با تاسيس دفتر نمايندگي در محل‌هاي لازم،
  • ﻫ.- چگونگي و نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاري – صنعتي… براساس قانون و آيين‌نامه اجرايي مصوب مجمع عمومي.
  • و- اخذ تصميم نسبت به خريد و فروش و اجاره و پيمانكاري و انجام كليه امور تجاري و توليدي و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مصوب،
  • ز- تهيه و پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومي جهت تصويب،
  • ح- تهيه و تاييد گزارش هيات مديره، صورت‌هاي مالي و عملكرد سالانه سازمان و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب،
  • ط- بررسي و تدوين آيين‌نامه‌هاي داخلي و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب،
  • ي- تشكيل و يا انحلال شركت‌هاي فرعي براساس موازني قانون تجارت با تصويب مجمع عمومي.
  • ك- موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنويسي و تضمينات تجاري و رهن و وثيقه اموال منقول و غيرمنقول در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مربوط،
  • ل- هيات مديره مي‌تواند بعضي از اختيارات خود را به رييس هيات مديره و مدير عامل تفويض نمايد.
بیشتر بخوانید!
تمامی نکاتی که لازم است در رابطه با ثبت برند در قشم بدانیم

بیشتر بخوانید : اساسنامه شرکت تضامنی

رييس هيات مديره و مديرعامل

 • ماده ۱۸- مدير عامل سازمان كه رياست هيات مديره را به عهده دارد، به موجب حكم رييس جمهور و از ميان اعضاي هيات مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايي سازمان مي‌باشد.
 • دوره تصدي مدير عامل سه سال است و انتخاب مجدد وي بلامانع مي‌باشد. در هر حال دوره مديريت عامل از مدت عضويت او در هيات مديره بيشتر نخواهد بود.
 • ماده ۱۹- رييس هيات مديره و مدير عامل در اجراي مصوبات و تصميمات هيات مديره داراي همه گونه حقوق، اختيارات و اعتبارات بوده و نمايندگي سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. ساير وظايف و اختيارات وي به شرح زير است:
  • الف- كليه مكاتبات عادي و جاري سازمان يا امضاي رييس هيات مديره و مدير عامل معتبر مي‌باشد.
  • ب- عزل و نصب كاركنان سازمان،
  • ج- تعيين حقوق و مزايا، ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق كاركنان و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان طبق آيين‌نامه‌هاي مربوط،
  • د- دريافت مطالبات و پرداخت بدهي‌ها و افتتاح حساب ريالي و ارزي در بانك‌هاي داخلي و خارجي با امضاي مجاز سازمان،
  • ﻫ. – صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز در محدوده منطقه آزادي تجاري-صنعتي…
  • و- صدور رويداد براي اتباع خارجي به موجب آيين‌نامه‌هاي مربوط،
  • ز- تعيين متصدي براي انواع مشاغل كه در محدوده منطقه آزاد تجاري – صنعتي متصدي مستقيم ندارد،
  • ح- رييس هيات مديره و مديرعامل مي‌تواند برخي از اختيارات خود را به اعضاي هيات مديره و يا كاركنان سازمان به تشخيص و مسئوليت خود واگذار نمايد.
  • ط- رييس هيات مديره و مديرعامل مسئول حسن اجراي كليه امور منطقه آزاد تجاري – صنعتي… و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان مي‌باشد.

بازرس يا بازرسان قانوني

 • ماده ۲۰- مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل را از ميان اشخاص حقيقي و يا حقوقي ذيصلاح براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد. انتخاب مجدد آنان به اين سمت بلامانع است و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد.در صورت فوت و يا استعفا و يا بركناري از خدمت بازرس اصلي، بازرس علي‌البدل وظايف وي را عهده‌دار خواهد شد.
 • ماده ۲۱- بازرس قانوني مي‌تواند هرگونه رسيدگي و بازرسي را در حدود اختيارات قانوني و وظايف محوله انجام داده و به كليه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهاي سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارك مربوط به سازمان را مورد رسيدگي قرار دهد. اهم وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است:
  • الف- تطبيق عمليات سازمان با بودجه مصوب،
  • ب- رسيدگي به صورت‌هاي مالي سازمان و تصديق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهيه گزارش و اظهارنظر در مورد عمليات سازمان براي تقديم به مجمع عمومي. گزارش مزبور حداقل ۲۰ روز قبل از جلسه مجمع عمومي به رييس هيات مديره و مديرعامل تسليم مي‌شود.
  • ج- اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هيات مديره به مجمع عمومي،
  • د- اجراي وظايف بازرس كه طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده نبايد به هيچ وجه مانع جريان عادي كار سازمان گردد.
اساسنامه ثبت شرکت درمناطق آزاد

فصل چهارم – صورت‌هاي مالي

 • ماده ۲۲- سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد. كليه دفاتر سازمان به تاريخ روز آخر سال مالي بسته مي‌شود. صورت‌هاي مالي سازمان و گزارش هيات مديره تا ۴۰ روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي در اختيار بازرس قانوني گذاشته شود.
 • ماده ۲۳- كليه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنين كليه چك‌ ها، بروات و سفته‌ها همواره با امضاي متفق رييس هيات مديره و مديرعامل و يا نماينده او و يك نفر به انتخاب هيات مديره همراه با مهر سازمان معتبر مي‌باشد.
 • ماده ۲۴- تعداد و انواع دفاتر قانوني طبق مقررات قانون تجارت از طرف هيات مديره تعيين مي‌گردند.
 • ماده ۲۵- حساب‌هاي سازمان طبق اصول صحيح و متداول حسابداري و براساس موازين قانون تجارت تنظيم و نگهداري مي‌شود.
 • ماده ۲۶- نسبت به اموري كه در اين اساسنامه، قانون نحوه اداره مناطق آزاد، مصوبات مجمع عمومي و آيين‌نامه‌ اجرايي مربوط، مقرراتي منظور نشده باشد، قانون تجارت حاكميت دارد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *