اساسنامه ثبت شرکت درمناطق آزاد

اساسنامه مناطق آزاد تجاری:

‌فصل اول: کلیات و تعاریف

‌ماده ۱ – نام سازمان: نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم می‌باشد

که از این پس در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود.

‌ماده ۲ – مرکز اصلی سازمان: مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری –

صنعتی قشم می‌باشد.

‌ماده ۳ – مدت فعالیت: سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.

‌ماده ۴ – سرمایه سازمان: سرمایه سازمان یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است

که از محل آورده‌های غیر نقدی (‌زمین و تأسیسات) سازمان تقویم‌می‌شود. سرمایه

سازمان کلاً متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار سهم (۱۰۰٫۰۰۰) یک میلیون

(۱۰۰۰٫۰۰۰) ریالی می‌باشد.

‌فصل دوم: اهداف سازمان

‌ماده ۵ – اهداف سازمان به شرح زیر می‌باشد:

‌انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و

افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور‌فعال

در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه

خدمات عمومی.

‌فصل سوم: ارکان سازمان

‌ماده ۶ – ارکان سازمان عبارتند از:

– مجمع عمومی

– هیأت مدیره

– مدیر عامل و رییس هیأت مدیره

– بازرس یا بازرسان قانونی

‌مجمع عمومی

‌ماده ۷ – هیأت وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد، که به موجب

تصویب‌نامه شماره .۱۶۶۳۲ت ۳۰ ه مورخ ۱۳۷۳٫۲٫۱۳ اختیارت خود‌را به وزرای عضو شورای

عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی به ریاست رییس جمهور تفویض نموده است.

‌ماده ۸ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:

‌الف – موافقت با تأسیس و انحلال شرکتهای تابعه،

ب – تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه با رعایت اصل ۸۵ قانون

اساسی،

ج – اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای سازمان،

‌د – تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و عملکرد

سازمان،

ه – تصویب آیین‌نامه‌های سازمان،

‌و – تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا،

‌ز – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه،

ح – نصب و عزل اعضای هیأت مدیره،

ط – انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها،

ی – تعیین خط‌مشی عمومی سازمان،

ک – تعیین حقوق، مزایا و هر گونه پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل،

ل – تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم،

م – اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه

مجمع عمومی قرار گیرد.

‌ماده ۹ – مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای رسیدگی و تصویب صورتهای مالی

تا پایان تیر ماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب‌بودجه سال بعد،

حداکثر تا پایان دی ماه همان سال تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۱۰ – دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس جمهور به

عمل می‌آید.

‌ماده ۱۱ – محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه

مجامع عمومی بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای عالی‌مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد

بود.

‌هیأت مدیره

‌ماده ۱۲ – سازمان توسط هیأت مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر با تشخیص مجمع عمومی

اداره می‌گردد. اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب‌می‌شوند. عزل اعضای هیأت

مدیره با همان مرجع انتخاب کننده می‌باشد.

‌ماده ۱۳ – اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان

بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیأت مدیره جدید انتخاب نشده‌اند،‌هیأت مدیره سابق

به کار خود ادامه خواهد داد.

‌ماده ۱۴ – جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رییس هیأت مدیره و

مدیر عامل سازمان تشکیل می‌گردد. اعضای هیأت مدیره می‌توانند‌موضوعات مورد نظر خود

را از طریق رییس هیأت مدیره و مدیر عامل در دستور جلسه هیأت مدیره قرار دهند.

‌ماده ۱۵ – جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات

جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا‌می‌باشد.

‌ماده ۱۶ – برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه‌ای توسط هیأت مدیره

(‌منشی هیأت مدیره) تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیأت مدیره حاضر‌در جلسه برسد. در

صورتجلسات هیأت مدیره نام اعضای هیأت مدیره حاضر یا غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و

تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج‌می‌گردد. هر یک از اعضای هیأت مدیره که با

تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورتجلسه

قید گردد.

‌ماده ۱۷ – هیأت مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره

اساسنامه ثبت شرکت درمناطق آزاد

مناطق آزاد تجاری – صنعتی، برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه‌بوده و از جمله

دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:

‌الف – تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هر گونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و

حقوقی اعم از داخلی و خارجی،

ب – چگونگی و نحوه اخذ عوارض بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط.

ج – چگونگی و نحوه ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتیها،

شناورها و هواپیماها در منطقه، بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط و‌بدون ایجاد حق

امتیاز و انحصار،

‌د – موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم،

ه – چگونگی و نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب روش یا اجاره آن در محدوده

منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، بر اساس قانون و آیین‌نامه اجرایی‌مصوب مجمع عمومی.

‌و – اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری و انجام کلیه امور تجاری

بیشتر بخوانید!
برندهای مجاز و ممنوعه برای ثبت در ایران

و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آیین‌نامه‌های‌مصوب،

‌ز – تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومی جهت تصویب.

ح – تهیه و تأیید گزارش هیأت مدیره، صورتهای مالی و عملکرد سالانه سازمان و ارائه

آن به مجمع عمومی جهت تصویب،

ط – بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب،

ی – تشکل و یا انحلال شرکتهای فرعی بر اساس موازین قانون تجارت با تصویب مجمع

عمومی،

ک – موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمنات تجاری و رهن و وثیقه اموال

منقول و غیر منقول در چارچوب آیین‌نامه‌های مربوط،

ل – هیأت مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیأت مدیره و مدیر عامل

تفویضی نماید.

‌رییس هیأت مدیره و مدیر عامل

‌ماده ۱۸ – مدیر عامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده دارد، به موجب حکم

رییس جمهور و از میان اعضای هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام‌اجرایی سازمان

می‌باشد.

‌دوره تصدی مدیر عامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد. در هر حال

دوره مدیریت عامل از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد‌بود.

‌ماده ۱۹ – رییس هیأت مدیره و مدیر عامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره

دارای همه گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان‌را در مقابل

اشخاص ثالث دارد. سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:

‌الف – کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان با امضای رییس هیأت مدیره و مدیر عامل

معتبر می‌باشد.

ب – عزل و نصب کارکنان سازمان،

ج – تعیین حقوق و مزایا، ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم

درباره کلیه امور استخدامی کارکنان طبق آیین‌نامه‌ها مربوط،

‌د – دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکهای

داخلی و خراجی با امضای مجاز سازمان.

ه – صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاری

– صنعتی قشم،

‌و – صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌های مربوط،

‌ز – تعیین متصدی برای انواع مشاغل که در محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی متصدی

مستقیم ندارد،

ح – رییس هیأت مدیره و مدیر عامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به اعضای هیأت

مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نماید.

ط – رییس هیأت مدیره و مدیر عامل مسئول حسن اجرای کلیه امور منطقه آزاد تجاری –

صنعتی قشم و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد.

‌بازرس یا بازرسان قانونی

‌ماده ۲۰ – مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل را از میان اشخاص حقیقی

و یا حقوقی ذیصلاح برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید.‌انتخاب مجدد آنان به این سمت

بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده بازرس سابق به خدمت خود

ادامه خواهد داد.

‌در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصل، بازرس علی‌البدل وظایف

وی را عهده‌دار خواهد شد.

اساسنامه ثبت شرکت درمناطق آزاد

‌ماده ۲۱ – بازرس قانونی می‌تواند هر گونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات

قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای‌سازمان

مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف

و اختیارات بازرس به شرح زیر است:

‌الف – تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب،

ب – رسیدگی به صورتهای مالی سازمان و تصدیق و مطابق آنها با دفاتر سازمان و تهیه

گزارش و اظهار نظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع‌عمومی. گزارش مزبور

حداقل ۲۰ روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رییس هیأت مدیره و مدیر عامل تسلیم

می‌شود،

ج – اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی.

‌د – اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به هیچ وجه

مانع جریان عادی کار سازمان گردد.

‌فصل چهارم: صورتهای مالی

‌ماده ۲۲ – سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع، و در پایان اسفند ماه

همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی‌بسته

می‌شود. صورتهای مالی سازمان و گزارش هیأت مدیره باید تا ۴۰ روز قبل از تاریخ

تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانون گذاشته شود.

‌ماده ۲۳ – کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چکها، بروات و سفته‌ها

همواره با امضای متفق رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و یا نماینده او و‌یک نفر به

انتخاب هیأت مدیره همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد.

‌ماده ۲۴ – تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیأت مدیره

تعیین می‌گردند.

‌ماده ۲۵ – حسابهای سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و بر اساس موازین

قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود.

‌ماده ۲۶ – نسبت به اموری که در این اساسنامه، قانون نحوه اداره مناطق آزاد،

مصوبات مجمع عمومی و آیین‌نامه اجرایی مربوط، مقرراتی منظور نشده باشد‌قانون تجارت

حاکمیت دارد.

‌این اساسنامه به موجب نامه شماره ۶۵۵۰ مورخ ۷۳٫۴٫۱۵ شورای محترم نگهبان به تأیید

شورای یاد شده رسیده است.

‌تأیید می‌گردد

این پست چقدر مفید بود؟

بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵٫ بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! ۰

تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *