اساسنامه شركت تضامنی 

 توضیح کامل در مورد اساسنامه شرکت تضامنی

 اساسنامه ……………………………………………. ١- نام شرکت: شرکت تضامنی ماده 

…………………………..……………………………. : ماده ٢- نوع شرکت 

………………………..…………………………… ماده ٣- موضوع شرکت: 

……………………………………………………………. :ماده ٤- مرکز اصلی شرکت 

هیات مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل ویا شعبی تاسیس نماید. 

………………………………….. :ماده ٥- مدت شرکت 

ماده٦-سرمایه شرکت:سرمایه شرکت مبلغ ………… که تمامابصورت نقدی پرداخت شده وسرمایه غیر نقدی که معادل مبلغ …………

ریال است تقدیم وتسلیم شده است.( طبق ماده ١١٨) 

………………..: ماده ٧- تابعیت شرکت 

………………………………………….. : ماده ٨- سهم الشرکه شرکا 

ماده ٩-مدیران شرکت:اداره امور شرکت بعهد ……………… نفرخواهدبودومدت مدیریت آنان ……………. سال است اولین مدیران شرکت

عبارتند از: ………………………………………………………………………….  

کلیه قراردادها واوراق تعهدآور واوراق بهادار اعم ازچک سفته واعتبارات بانکی واسناد مالی وغیره باامضای مدیرعامل ویک نفردیگر از مدیران متفقا با مهر شرکت معتبرخواهدبود 

اساسنامه شركت تضامنی 

ماده ١٠-مسئولیت مدیران :حدود مسئولیت مدیر یا مدیران بتصریح ماده ١٢١ قانون تجارت همان است که در ماده ٥١ مقرر شده است 

ماده ١١- اختیارات مدیران: مدیران شرکت متفقا نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص می توانند در تمام امور شرکت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات قانونی حفظ اموال وتنظیم فهرست دارایی رسیدگی به حسابها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه قبول و واگذاری نمایندگی امضای دفاتر اسناد رسمی تعیین وکیل با حق توکیل ولو کرارا استخدام کارمند و اخراج آن مشارکت با شخصیتهای حقیقی و حقوقی و بانکها استقراض با رهن وبدون رهن تعیین اعتبار وام دادن وام گرفتن از بانکها اشخاص و شرکتها وادارات و افتتاح حسابهای جاری و سپرده در کلیه بانکها وموسسات واردات وصادرات و خرید وفروش و توزیع کلیه کالاهای مجاز  

ماده ١٢- انتقال سهم الشرکه: هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضاتی تمام شرکا  

ماده ١٣- تغییر اساسنامه: هر نوع تغییری در مورد این اساسنامه از قبیل ازدیاد یا کسر کردن سرمایه تغییر نام شرکت قبول شریک یا شرکای جدید برای شرکت وبطور کلی هر گونه اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه با موافقت کلیه شرکا امکان پذیراست 

ماده ١٤- سال مالی : سال مالی شرکت از اول فروردین هرسال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد و اولین سال مالی شرکت از روز شروع بکار آن ( تاریخ ثبت شرکت) آغاز و با پایان اسفند همان سال پایان می یابد 

اساسنامه شركت تضامنی

ماده ١٥-ترتیب تقسیم سودشرکت: ازکلیه درآمدشرکت بدوا تمام هزینه های اداری وانتفاعی ومصارف ضروری وحقوق کارکنان و

استهلاک اثاثیه ومالیات کسر وبقیه آن که سود ویژه است پس ازوضع ٥% ذخیره احتیاطی که برای جبران زیانهای احتمالی درنظر

بیشتر بخوانید!
مدارک تصمیم تغییر محل در سایر شرکت ها با مجمع عمومی فوق العاده

گرفته میشودبقیه بین شرکا به نسبت سهم الشرکه باتوجه به ماده ١٣٢تقسیم خواهدشد 

ماده ١٦- حق الزحمه مدیران: مدیران شرکت می توانند با موافقت شرکا همه ماهه حقوق خودرا از صندوق شرکت دریافت وبه هزینه قطعی شرکت منظور نمایند 

ماده١٧-مجامع عمومی شرکااعم ازعادی یافوق العاده به وسیله دعوتنامه کتبی ازطرف هریک ازمدیران شرکت و

ارسال آن ازطریق پست سفارشی به نشانی شرکا ویا به وسیله درج آگهی دریکی از

جرایدکثیرالانتشاربعمل خواهد آمدفاصله دعوت از روزانتشار تاتشکیل جلسه ده روز خواهدبود 

ماده ١٨- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد 

الفاستماع گزارش هیات مدیره درا مور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن  

بتصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره  

جتعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن  

دانتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس  

ماده ١٩- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است 

الفتغییر اساسنامه یا الحاق و یا حذف یا چند ماده اساسنامه  

بتنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت  

جافزایش یا تقلیل سرمایه شرکت با عنایت به ماده ١٣٣ قانون تجارت  

دورود شریک یا شرکای جدید به شرکت  

اساسنامه شركت تضامنی 

ماده ٢٠- تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده ١٠٦ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود 

ماده ٢١- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی ویا قیم محجور و طبق دستور ماده ١٣٩ و ١٤٠ قانون تجارت خواهد بود 

ماده ٢٢-انحلال شرکت:شرکت مطابق ماده١٣٦ قانون تجارت منحل خواهدشد

درصورتیکه مجمع شرکارای به انحلال شرکت دهدیک نفر ازبین شرکاویا ازخارج ازشرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد

وظایف مدیرتصفیه طبق قانون تجارت می باشد 

ماده ٢٣-اختلافات بین شرکادر رابطه باامورشرکت ازطریق حکمیت وداوری حل وفصل خواهدشد 

ماده ٢٤-موارد سکوت:درباره سایر موارد وموضوعاتی که دراین اساسنامه قید وپیش بینی نشده طبق مقررات

قانون تجارت رفتار خواهدشد 

ماده ٢٥-تصویب اساسنامه:این اساسنامه در٢٥ماده تنظیم وباامضای شرکا درذیل آن موردتصویب

وقبول شرکاواقع گردیده است 

 

 

این پست چقدر مفید بود؟

بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵٫ بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! ۰

تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.