تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده

مالک اختراع مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت، اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره برداری از اختراع یا انتقال و یا اعراض از مالکیت اختراع ثبت شده را کتباً و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید. اعمال این تغییرت با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود. چنانچه در طبقهبندی بینالمللی اختراع ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالک اختراع –تبصره می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه اختراع اعمال شود. – درخواست مالک اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه های اختراع، باید به ۴۸ماده صورت کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد. انجام این تغییرات، مشروط به آن است که در نتیجه این تغییرات، اطلاعات مندرج در گواهی نامه اختراع، از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه، تجاوز نکند. ۴ ماده – هر نوع انتقال گواهی نامه اختراع باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست کتبی ۹ برای ثبت انتقال یبد همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد: – اصل گواهی نامه اختراع ۱ – مدرک قانونی که دلالت بر انتقال نماید. ۲ – مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود ۳ – رسید مربوط به پرداخت هزینه ها. ۴ – در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد زیر ضروری است: ۵۰ماده
– عنوان اختراع، با ذکر طبقه بندی مربوط. ۱ – تاریخ ثبت انتقال. ۲ – شماره ثبت اختراع در ایران. ۳ – اسم، اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید. ۴ – اسم و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران، در صورت وجود. ۵ قانون ۱۷ – مالک اختراع می تواند بهره برداری از اختراع خود را ضمن رعایت ماده ۵۱ماده به طور جزیی یا کلی برای تمام یا بخشی از مناطق جغرافیایی مورد حمایت، به هر شکل قانونی به دیگران واگذار نماید. اجازه بهره برداری می تواند انحصاری یا غیرانحصاری باشد. مجوز بهره برداری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد غیرانحصاری تلقی می گردد، مگر اینکه دلایل انحصاری بودن ارائه شده باشد. درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید مشتمل بر مدارک زیر باشد: – نسخه ای از مجوز بهره برداری که حاوی امضاء گواهی شده طرفین باشد. ۱ – اصل گواهی نامه اختراع. ۲ – مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود. ۳ – رسید مربوط به پرداخت هزینه ها. ۴ مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب –تبصره متن قرارداد مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.
– در موارد زیر مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره برداری خودداری کرده و مراتب را به ۵۲ماده اطلاع متقاضی می رساند: – درخواست مربوط به اختراعی باشد که قبلاً در مورد آن مجوز بهره برداری ۱ انحصاری به ثبت رسیده است. – اختراع مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسی در مراجع قضایی باشد. ۲ – هزینه سالانه گواهی نامه اختراع پرداخت نشده باشد. ۳ – چنانچه مانعی برای ثبت مجوز بهره برداری از اختراع وجود نداشته باشد، مرجع ۵۳ماده ثبت مجوز مربوط ر به صورت محرمانه حفظ و مراتب را در روزنامه رسمی منتشر می کند. این آگهی مشتمل بر موارد زیر خواهد بود: – اساس مالک و بهره بردار. ۱ – عنوان اختراع. ۲ – تاریخ و شماره ثبت اختراع. ۳ – مدت بهره برداری. ۴ – انحصاری یا غیرانحصاری بودن آن. ۵ – در صورت فوت مالک گواهی نامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار اختراع، مرجع ۵۴ماده ثبت به درخواست وراث یا احد از وراث نام ورثه یا وراث را به عنوان مالک در ظهر گواهی نامه اختراع قید و مراتب را با ذکر میزان سهم هریک در دفتر ثبت اختراعات ثبت خواهد کرد. درخواست ثبت باید کتبی و همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
– اصل دادنامه انحصار وراثت یا رونوشت مصدق آن. ۱ – اصل گواهی نامه اختراع. ۲ – مدارک دال بر پرداخت هزینه ها. ۳ – مدارک نمایندگی قانونی ۴ – مالک اختراع می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت ۵۵ماده به اختراع ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید. مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد: – اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک اختراع رسیده است. ۱ – اصل گواهی نامه اختراع ثبت شده. ۲ – مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود. ۳ – رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات. ۴ – اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به این ۱تبصره است که بهره برداری از اختراع، در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است، به دیگری واگذار نشده باشد. – در صورت اعراض حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت، مسترد ۲تبصره نخواهد شد. – در صورتی که انتقال، اعطاء جازه بهره برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز ۵۶ماده بهره برداری یا اعراض از مالکیت ثبت شده در خارج انجام شده باشد، اصل یا رونوشت
مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ ثبت اختراع در ایران قید و به تأیید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل انتقال، اعطاء اجازه بهره برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت اختراع، برای ثبت آن در ایران خواهد بود. – کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از اختراع ثبت شده در صفحه ۵۷ماده مخصوص مربوط به ثبت اختراع، ثبت و در ظهر گواهی نامه اختراع درج می گردد و جز در روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی ۳۰مورد تغییر نشانی، به هزینه ذی نفع ظرف می شود. موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند. ثبت آنها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.
فصل ششم: اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی نامه اختراع – تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه از سوی متقاضی قابل اعتراض است. ۵۸ماده اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، از طریق ۳۰مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت، ظرف این آیین نامه، تسلیم شود. پس از ثبت اعتراض ۱۷۰مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده
نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد. مهلت مذکور روز می باشد. ۶۰برای متقاضی مقیم خارج از کشور در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد –تبصره نخواهد بود. – هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض ۵۹ماده خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت روز از تاریخ ۳۰داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، کتباً از متقاضی می خواهد که ظرف ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.
فصل سوم: انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه – انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای اجازه بهره برداری از آن ۱۲۲ماده باید به درخواست کتبی هر ذی نفع، به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود. انتقال جزئی حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مستلزم تسلیم اظهارنامه جداگانه –تبصره توسط منتقل الیه است. این آیین نامه، هر گونه اصلاحی که به ۱۲۰ – بعد از انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۳ماده وسیله متقاضی در خود علامت و یا در کالاها یا خدمات مربوط به آن صورت گیرد مستلزم تسلیم اظهارنامه جدید است. چنین اظهارنامه ای به ترتیب مقرر در قانون و این آیین نامه بررسی می گردد. هرگاه اصلاحات تقاضا شده مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد موضوع آگهی می شود. – هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت علامت اعتراض داشته باشد باید ظرف ۱۲۴ماده این آیین نامه اعتراض خود را در دو ۱۲۰ روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده ۳۰مهلت قانون به مرجع ثبت ۳۲ و ماده ۳۰نسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) مده تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد. اعتراض ناامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک
منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد. مرجع ثبت با تعیین موارد، کتباً از متقاضی می روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. در غیر این صورت، ۳۰خواهد که ظرف اعتراض نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد. روز می باشد. ۶۰ مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم خارج از کشور –تبصره – هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی باشد که ۱۲۵ماده اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است، در صورتی که علامت قبلاً به نام او ثبت نشده باشد، باید همزمان با اعتراض، برای علامت خود، مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به روز ۱۰ این آیین نامه، ظرف ۱۲۴آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه، پاسخ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ ۲۰مکتوب خود را ظرف متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود. هرگاه متقاضی کتباً به اعتراض معترض تمکین نماید درخواست او برای ثبت علامت مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که علامت وی به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به روز به ۱۰ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ۲۰معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ
این آیین نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید ۱۷۰ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق غیر از حق مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینکه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم این آیین ۱۷۲اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده قانون است.۵۹نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده – در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت علامت نشود مبالغ ۱تبصره پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود. – در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد ۲تبصره نخواهد بود. – چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر ۳تبصره افزایش می یابد.
ثبت علامت و تمدید ثبت–فصل چهارم این آیین نامه و تحویل نسخه ۱۲۰ – پس از انتشار آگهی ثبت علامت، موضوع ماده ۱۲۶ماده ۳۰ منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی توسط متقاضی به مرجع ثبت، ظرف روز از تاریخ انتشار، در صورتی که مرجع ثبت تشخیص دهد شرایط مندرج در قانون و این
آیین نامه رعایت شده و نسبت به تقاضای ثبت علامت نیز اعتراض نشده و یا اعتراض رد شده است، علامت را پس از پرداخت هزینه مربوط در دفتر ثبت علامت، ثبت می کند. در صورت عدم تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به – تبصره مرجع ثبت ظرف مهلت مقرر در این ماده، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد. روز پس از اعلام کتبی مرجع ثبت مبنی بر تأیید ۳۰ – متقاضی باید ظرف مدت ۱۲۷ماده این ۱۲۹ نهایی علامت، نسبت به پرداخت هزینه های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده آیین نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان روز می باشد. ۶۰لم یکن تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ) با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد: ۲ – – ثبت علامت در دفتر ثبت طبق فرم (ع ۱۲۸ماده – اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت. ۱ – اسم و نشانی نماینده قانونی او، در صورت وجود. ۲ – الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است. ۳ – تعیین اجزا علامت با ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و با ۴ ویژگی علامت باشد. – تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت ۵ علامت. – فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آنها استفاده می شود، با اشاره ۶ به طبقه یا طبقات آنها طبق طبقه بندی بین المللی.
– در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم. ۷ – مدت اعتبار ثبت علامت. ۸ – در دفتر ثبت برای هر علامت دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح ۱تبصره و همچنین نقل و انتقالاتی که جزئاً یا کلاً نسبت به علامت صورت می گیرد، در صفحات مزبور قید می گردد. در صورت نیاز به صفحات اضافی مرجع ثبت می تواند از دفتر متممی به این منظور استفاده نماید. – درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک علامت یا نماینده قانونی وی ۲تبصره و همچنین رئیس اداره ثبت علائم تجاری برسد. روز پس از ثبت علامت، آگهی حاوی کلیه مراتب ۳۰ – مرجع ثبت مکلف است ظرف ۱۲۹ماده مندرج در

بیشتر بخوانید!
ثبت انواع شرکت های تجاری در بجنورد

این پست چقدر مفید بود؟

بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵٫ بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! ۰

تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *