یا ثبت اختراع، یک حق انحصاری است که در ازای یک اختراع یا یک ایده ثبت شده به مخترع داده می‌شود. هر Patent از صاحب اختراع محافظت کرده و به این شکل است که، هیچ اختراعی بدون رضایت مخترع قابل ساخت، توزیع و یا فروش نیست.

حفاظت از یک اختراع به مدت ۲۰ سال امکان پذیر است که این قانون در کشورهای مختلف، متفاوت است.

اختراع یا همان Invention ثمره تلاش فکری و تراوشات ذهنی یک مخترع است.

سازمان جهانی مالکیت معنوی، اختراع را محصول یا فرایندی می‌داند که برای انجام یک کار، یک راه جدید ارائه می‌دهد.

دولت هر کشور به مخترع یک حق ثبت یا حق امتیاز اختراع می‌دهد که بر طبق آن مخترع می‌تواند از آن اختراع بهره برداری کند.