عنوان: قانون و آئین نامه قانون‌ ممنوعیت‌ به‌ کارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌

قانون و آئین نامه قانون‌ ممنوعیت‌ به‌ کارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌
ماده‌ واحده‌ ـ به‌ منظور حفظ‌ قوت‌ و اصالت‌ زبان‌ فارسی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از ارکان‌ هویت‌ ملی‌ ایران‌ و زبان‌ دوم‌ عالم‌ اسلام‌ و معارف‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌، دستگاههای‌ قانونگذاری‌، اجرایی‌ و قضایی‌ کشور و سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ و کلیة‌ شرکت‌هایی‌ که‌ شمول‌ قوانین‌ و مقررات‌ عمومی‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ است‌ و تمامی‌ شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای‌ مذکور در بند (د) تبصره‌ (۲۲) قانون‌ برنامة‌ دوم‌ توسعه‌ موظفند از به‌ کار بردن‌ کلمات‌ و واژه‌های‌ بیگانه‌ در گزارش‌ها و مکاتبات‌، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌های‌ رسمی‌ خودداری‌ کنند و همچنین‌ استفاده‌ از این‌ واژه‌ها بر روی‌ کلیة‌ تولیدات‌ داخلی‌ اعم‌ از بخش‌های‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ که‌ در داخل‌ کشور عرضه‌ می‌شود ممنوع‌ است‌.
تبصره‌ ۱ـ فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ باید بر اساس‌ اصول‌ و ضوابط‌ مصوب‌ خود برای‌ واژه‌های‌ مورد نیاز با اولویت‌ واژه‌ هایی‌ که‌ کاربرد عمومی‌ دارند راساً یا با همکاری‌ مراکز علمی‌ واژه‌گزینی‌ و یا واژه‌سازی‌ کند و هر شش‌ ماه‌ یکبار گزارش‌ فعالیت‌های‌ خود را به‌ کمیسیون‌ ارشاد و هنر اسلامی‌ و وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ و حسب‌ مورد سایر کمیسیون‌های‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ نماید.
تبصره‌ ۲ـ واژه‌ هایی‌ که‌ فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ وضع‌ معادل‌ فارسی‌ را برای‌ آنها ضروری‌ نمی‌داند و نیز کلماتی‌ که‌ هنوز واژة‌ فارسی‌ معادل‌ آنها از سوی‌ فرهنگستان‌ به‌ تصویب‌ نرسیده‌ است‌ از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنی‌ هستند.
تبصره‌ ۳ـ فرهنگستان‌های‌ علوم‌ و علوم‌ پزشکی‌ و دستگاههای‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌، دانشگاهها و دیگر سازمان‌های‌ علمی‌ و فرهنگی‌ مکلفند در زمینة‌ واژه‌ گزینی‌ و واژه‌سازی‌ تخصصی‌ اقدام‌ کنند و واژه‌های‌ پیشنهادی‌ خود را به‌ تصویب‌ فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ برسانند.
تبصره‌ ۴ـ در مواردی‌ که‌ فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ در زمینة‌ واژه‌ گزینی‌ و واژه‌سازی‌ تخصصی‌ خواستار همکاری‌ دستگاه‌ها و مراکز علمی‌، آموزشی‌، صنعتی‌ و فرهنگی‌ باشد، این‌ دستگاه‌ها و مراکز موظفند با فرهنگستان‌ همکاری‌ کنند.
تبصره‌ ۵ـ کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و اماکن‌ تولیدی‌ و خدماتی‌ و تجاری‌ موظفند ظرف‌ مدت‌ دو سال‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ این‌ قانون‌ اسامی‌ تولیدات‌ و ظرف‌ مدت‌ یک‌ سال‌ نام‌ اماکن‌ خود را به‌ نام‌ها و واژه‌های‌ غیربیگانه‌ برگردانند.
تبصره‌ ۶ـ چاپخانه‌ها، مراکز طبع‌ و نشر، روزنامه‌ها و سایر مطبوعات‌ مکلف‌ به‌ رعایت‌ این‌ قانون‌ هستند و در صورت‌ تخلف‌، وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ موظف‌ است‌ مطابق‌ تبصره‌ هشتم‌ همین‌ قانون‌ با آنها رفتار کند.
تبصره‌ ۷ـ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ است‌ از به‌ کارگیری‌ واژه‌های‌ نامانوس‌ بیگانه‌ خودداری‌ کند و ضوابط‌ دستوری‌ زبان‌ فارسی‌ معیار را رعایت‌ نماید، سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و کلیة‌ دستگاه‌های‌ مذکور در ماده‌ واحده‌ موظفند واژه‌های‌ مصوب‌ فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ را پس‌ از ابلاغ‌ در تمامی‌ موارد به‌ کار ببرند.
تبصره‌ ۸ـ تولید و توزیع‌ کنندگان‌ کالاها و صاحبان‌ مراکز کسب‌ و پیشه‌ در صورت‌ تخلف‌ از این‌ قانون‌ به‌ ترتیب‌ به‌ مجازات‌های‌ زیر محکوم‌ خواهند شد:
الف‌ ـ اخطار کتبی‌ توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ وارشاد اسلامی‌
ب‌ ـ تعویض‌ علایم‌ و نشانه‌ها و تغییر اسامی‌ و عناوین‌ پس‌ از اعلام‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ توسط‌ وزارت‌ کشور یا دستگاه‌های‌ ذی‌ربط‌ با هزینة‌ متخلف‌.
ج‌ ـ تعطیل‌ موقت‌ محل‌ کار
د ـ لغو پروانة‌ کار
تبصره‌ ۹ـ نیروی‌ انتظامی‌ موظف‌ است‌ از نصب‌ و استفاده‌ از علایم‌ به‌ زبان‌ و خط‌ بیگانه‌ توسط‌ مراکز تولید، توزیع‌ و صنوف‌ جلوگیری‌ نماید.
تبصره‌ ۱۰ـ آیین‌ نامة‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ پس‌ از تصویب‌ با پیشنهاد کمیسیون‌ فرهنگی‌ دولت‌ به‌ تصویب‌ هیئت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ـ علی‌ اکبر ناطق‌ نوری‌

آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ ممنوعیت‌ به‌ کارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌
ماده‌ ۱ـ تعاریف‌، اصطلاحات‌ و واژه‌های‌ استفاده‌ شده‌ در این‌ آیین‌نامه‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:
الف‌ ـ قانون‌: قانون‌ ممنوعیت‌ به‌ کارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌ مصوب‌ ۱۳۷۵
ب‌ ـ فرهنگستان‌: فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌
ج‌ ـ اسم‌ خاص‌: اسمی‌ است‌ که‌ برای‌ نامیدن‌ شخص‌ معین‌ یا جای‌ معین‌ یا چیز معین‌ به‌ کار می‌رود.
د ـ روزنامه‌ و سایر مطبوعات‌: نشریه‌های‌ نوشتاری‌ یا به‌ صورت‌های‌ دیگر که‌ بطور مستقیم‌ با نام‌ ثابت‌ و تاریخ‌ و شماره‌ ردیف‌، در زمینه‌ گوناگون‌ بر اساس‌ قانون‌ مطبوعات‌ مصوب‌ ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ مجاز به‌ انتشار می‌باشند.
هاـ گزارش‌ها ومکاتبات‌: گزارش‌ها و نامه‌های‌ رسمی‌ که‌ با امضای‌ مسئولان‌ دستگاه‌های‌ مندرج‌ در قانون‌ ارسال‌ می‌شوند.
و ـ سخنرانی‌ و مصاحبة‌ رسمی‌: سخنرانی‌ و مصاحبة‌ روسای‌ قوای‌ سه‌ گانه‌، وزیران‌، معاونان‌ رییس‌ جمهور، روسای‌ دیوان‌ عالی‌ کشور و دیوان‌ عدالت‌ اداری‌، دادستان‌ کل‌ کشور، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، فرماندهان‌ ستادهای‌ مشترک‌ سپاه‌ پاسداران‌ و ارتش‌ و فرماندهان‌ نیروهای‌ پنجگانة‌ سپاه‌ پاسداران‌ و نیروهای‌ سه‌ گانة‌ ارتش‌ و فرماندة‌ نیروی‌ انتظامی‌، معاونان‌ وزیران‌، روسای‌ دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های‌ آموزش‌ عالی‌، روسا، معاونان‌ و مدیران‌ کل‌ سازمانهای‌ دولتی‌ و افراد همتراز آنان‌.
ماده‌ ۲ـ دستگاه‌های‌ قانونگذاری‌، اجرایی‌ و قضایی‌ کشور و سازمان‌های‌ وابسته‌ به‌ آنها و شرکت‌های‌ زیر پوشش‌، وابسته‌ یا تابعه‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌، ملی‌ شده‌ یا مصادره‌ شده‌ یا دارای‌ مدیریت‌ دولتی‌ که‌ به‌ نحوی‌ زیر پوشش‌ یکی‌ از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های‌ دولتی‌ اداره‌ می‌شوند و یا به‌ نحوی‌ از انحاء از بودجة‌ عمومی‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌کنند یا قسمتی‌ از بودجه‌ آنان‌ را دولت‌ تامین‌ می‌کند و مؤسسه‌ها و شرکت‌ هایی‌ که‌ شمول‌ مقررات‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ است‌ مانند سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌، سازمان‌ صنایع‌ ملی‌ ایران‌، شرکت‌ مخابرات‌ ایران‌، شرکت‌ هواپیمایی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و همچنین‌ شهرداری‌ها و مؤسسه‌ها و نهادهای‌ عمومی‌ موضوع‌ تبصره‌ ذیل‌ ماده‌ (۵) قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌، مشمول‌ قانون‌ و این‌ آیین‌ نامه‌ می‌باشند.
ماده‌ ۳ـ مقامات‌ مذکور در ماده‌(۱) و دستگاه‌های‌ موضوع‌ ماده‌ (۲) این‌ آیین‌ نامه‌ موظفند الفاظ‌ و واژه‌های‌ بیگانه‌ را در گزارش‌ نویسی‌، نامه‌نگاری‌، سخنرانی‌ و مصاحبه‌های‌ رسمی‌ به‌ کار نبرند.
ماده‌ ۴ ـ آن‌ دسته‌ از کلمات‌ عربی‌ و همچنین‌ بعضی‌ از واژه‌های‌ متعلق‌ به‌ سایر زبان‌ها که‌ از دیرباز در زبان‌ فارسی‌ رواج‌ یافته‌ و هم‌ اکنون‌ جزیی‌ از زبان‌ فارسی‌ محسوب‌ می‌شود یا واژه‌ها و اصطلاحات‌ عربی‌ برگرفته‌ از متون‌ و معارف‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌ که‌ با بافت‌ زبان‌ فارسی‌ معیار هم‌ خوانی‌ و تناسب‌ داشته‌ باشد، واژة‌ بیگانه‌ تلقی‌ نمی‌شود.
ماده‌ ۵ـ مکاتبات‌ و آگهی‌ هایی‌ که‌ دستگاه‌های‌ موضوع‌ ماده‌ (۲) برای‌ مخاطبان‌ غیر ایرانی‌ تهیه‌ می‌کنند از شمول‌ این‌ آیین‌ نامه‌ خارج‌ است‌.
ماده‌ ۶ـ افرادی‌ که‌ علاوه‌ بر زبان‌ فارسی‌ به‌ یکی‌ از زبان‌های‌ خاص‌ اقلیت‌های‌ دینی‌ شناخته‌ شده‌ در قانون‌ اساسی‌ با گویش‌های‌ محلی‌ و قومی‌ رایج‌ در بعضی‌ مناطق‌ ایران‌ سخن‌ می‌گویند، مجازند از اسامی‌ خاص‌ متعلق‌ به‌ آن‌ زبان‌ یا گویش‌ در نامگذاری‌ محصولات‌ و مؤسسه‌ها و اماکن‌ مربوط‌ به‌ خود در همان‌ مناطق‌ استفاده‌ کنند.
ماده‌ ۷ـ تبدیل‌ نام‌های‌ خاص‌ محصولات‌ ساخت‌ کشورهای‌ دیگر به‌ زبان‌ فارسی‌ الزامی‌ نیست‌ و تغییر اسامی‌ مؤسسه‌هایی‌ که‌ این‌ نوع‌ محصولات‌ را عرضه‌ می‌کنند ضرورت‌ ندارد.
ماده‌ ۸ـ کالاهای‌ صادراتی‌، مشروط‌ بر این‌ که‌ در داخل‌ کشور توزیع‌ نشود، از شمول‌ قانون‌ و این‌ آیین‌نامه‌ خارج‌ است‌.
ماده‌ ۹ـ عبارت‌های‌ شامل‌ الفاظ‌ بیگانه‌ که‌ در نوشته‌ها یا سخنان‌ موضوع‌ قانون‌ و این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ لحاظ‌ رعایت‌ امانت‌ در نقل‌ قول‌ یا بیان‌ خصوصیات‌ و مقتضیات‌ تاریخی‌ و اجتماعی‌ و آموزشی‌ ذکر آنها ضرورت‌ دارد از شمول‌ قانون‌ و این‌ آیین‌ نامه‌ مستثنی‌ هستند.
ماده‌ ۱۰ـ دستگاه‌های‌ اصلی‌ مذکور در ماده‌ (۲) این‌ آیین‌نامه‌ موظفند به‌ منظور زمینه‌سازی‌ برای‌ اجرای‌ قانون‌ و این‌ آیین‌ نامه‌ با تشکیل‌ شورای‌ حفظ‌ و ترویج‌ زبان‌ فارسی‌ به‌ ریاست‌ نمایندة‌ بالاترین‌ مقام‌ آن‌ دستگاه‌، ضمن‌ هماهنگی‌ و ارتباط‌ با فرهنگستان‌ نسبت‌ به‌ شناسایی‌ و اعلام‌ واژه‌های‌ بیگانه‌ که‌ در آن‌ دستگاه‌ و واحدهای‌ وابسته‌ به‌ آن‌ به‌ کار می‌رود و پیشنهاد معادل‌ فارسی‌ آن‌ به‌ فرهنگستان‌ و یافتن‌ راههای‌ ترویج‌ معادل‌های‌ فارسی‌ تصویب‌ شده‌ توسط‌ فرهنگستان‌ در دستگاه‌ متبوع‌ خود اقدام‌ کنند.
ماده‌ ۱۱ـ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ است‌ با ایجاد واحد مناسب‌ در تشکیلات‌ فعلی‌ خود ضمن‌ زمینه‌سازی‌ برای‌ اجرای‌ قانون‌ و این‌ آیین‌نامه‌ با جدیت‌ از به‌ کارگیری‌ واژه‌های‌ نامانوس‌ بیگانه‌ خودداری‌ کند و ضوابط‌ دستور زبان‌ فارسی‌ معیار را در کلیة‌ برنامه‌های‌ خود رعایت‌ نماید، صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ملزم‌ است‌ واژه‌های‌ مصوب‌ فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ را پس‌ از ابلاغ‌ در تمامی‌ موارد به‌ کار برد.
ماده‌ ۱۲ـ دستگاه‌های‌ یاد شده‌ در ماده‌ (۲) این‌ آیین‌ نامه‌ که‌ به‌ کارگاهها، کارخانه‌ها، اماکن‌ تولیدی‌ و تجاری‌ و خدماتی‌ پروانة‌ تاسیس‌ و پروانة‌ کسب‌ یا بهره‌برداری‌ یا اجازة‌ تولید و ادامه‌ فعالیت‌ می‌دهند موظفند پیش‌ از صدور پروانه‌ و اجازة‌ تولید و ادامة‌ فعالیت‌ به‌ متقاضیان‌ ابلاغ‌ کنند تا نسبت‌ به‌ تغییر نام‌ مؤسسه‌ یا محصولات‌ خود و گزینش‌ نام‌ فارسی‌ اقدام‌ کنند.
تبصره‌ ـ ذکر نام‌ قبلی‌ مکان‌ها و محصولات‌ در کنار نام‌ جدید آنها (بین‌ دو کمان‌) حداکثر تامدت‌ دو سال‌ مجاز است‌.
ماده‌ ۱۳ـ کلیة‌ روزنامه‌ها و نشریه‌های‌ فارسی‌ زبان‌ موظفند مفاد قانون‌ را در کلیة‌ مطالب‌ خود از جمله‌ آگهی‌ها رعایت‌ کنند. بدیهی‌ است‌ در مورد آگهی‌های‌ خارجی‌ مانند مناقصه‌های‌ بین‌المللی‌ که‌ باید به‌ زبان‌ خارجی‌ چاپ‌ و نشر شوند، طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ اقدام‌ خواهند کرد.
ماده‌ ۱۴ـ استفاده‌ از تابلو یانوشته‌ها یا نشانه‌ هایی‌ که‌ منحصراً به‌ خط‌ غیر فارسی‌ تنظیم‌ شده‌ باشد به‌ استثنای‌ نشانه‌های‌ بین‌ المللی‌ ممنوع‌ است‌. نیروی‌ انتظامی‌ موظف‌ است‌ از نصب‌ و ادامة‌ استفاده‌ از آنها جلوگیری‌ کند.
ماده‌ ۱۵ـ چنانچه‌ بر سر فارسی‌ بودن‌ یک‌ نام‌ میان‌ صاحب‌ مؤسسه‌ و دستگاههای‌ مجری‌ اختلاف‌ نظر پدید آید، مرجع‌ تشخیص‌ فرهنگستان‌ خواهد بود که‌ به‌ درخواست‌ دستگاه‌های‌ مجری‌ نظر خود را اعلام‌ خواهد کرد.
تبصره‌ ـ فرهنگستان‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ وصول‌ استعلام‌، نظر خود را اعلام‌ نماید در هر حال‌ تا زمانی‌ که‌ فرهنگستان‌ اعلام‌ نظر نکرده‌ است‌ مجازات‌های‌ موضوع‌ تبصره‌ (۸) قانون‌ اعمال‌ نخواهد شد.
ماده‌ ۱۶ـ وزارت‌ فرهنگ‌ وارشاد اسلامی‌ در صورت‌ اطلاع‌ یا مشاهدة‌ تخلف‌ از مفاد ماده‌ (۱۲) این‌ آیین‌ نامه‌ طی‌ اخطاریه‌ به‌ متخلف‌ ضمن‌ بیان‌ مورد یا موارد تخلف‌، ۱۵ روز مهلت‌ تعیین‌ می‌کند تا رفع‌ تخلف‌ صورت‌ گیرد چنانچه‌ پس‌ از پایان‌ مدت‌ مذکور، تخلف‌ رفع‌ نشده‌ باشد مراتب‌ را به‌ حوزة‌ انتظامی‌ محل‌ اعلام‌ می‌نماید تا نسبت‌ به‌ تعویض‌ نشانه‌ها و تغییر اسامی‌ و عناوین‌ اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آید. در صورت‌ تکرار تخلف‌ مراتب‌ از طریق‌ مراجع‌ قضایی‌ برای‌ اعمال‌ مجازات‌های‌ بند (ج‌) و (د) تبصره‌ (۸) قانون‌ منعکس‌ خواهد شد.
ماده‌ ۱۷ـ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و نیروی‌ انتظامی‌ موظفند با اختصاص‌ واحد متناسب‌ برای‌ اجرای‌ قانون‌ و این‌ آیین‌ نامه‌ اقدام‌ نماید.
ماده‌ ۱۸ـ وزارت‌ فرهنگ‌ وارشاد اسلامی‌، سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ و سایر سازمان‌های‌ ذی‌ ربط‌ موظفند به‌ نحو مقتضی‌ از طریق‌ وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ زمینه‌های‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌ اجرای‌ قانون‌ و این‌ آیین‌ نامه‌ را فراهم‌ کنند.
معاون‌ اول‌ رییس‌ جمهور – حسن‌ حبیبی‌

بیشتر بخوانید!
فعالیت شرکتهای تأمین سرمایه

دستورالعمل‌ اجرایی‌ قانون‌ منع‌ بکارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌ و آیین‌نامه‌ اجرایی‌ آن‌ در مورد چگونگی‌ استفاده‌ از حروف‌ و تصاویر در تابلوهای‌ سردرمغازه‌ها، فروشگاه‌ها، اماکن‌ و…
«مصوب‌ جلسه‌ بیست‌ و هشتم‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور»

ماده‌ ۱: منظور از تابلو در این‌ دستورالعمل‌ عبارت‌ از هر نوع‌ پیکره‌ یا سازه‌ است‌ که‌ طبق‌ ضوابط‌ فنی‌ شهرداری‌ طراحی‌، اجرا و بر سردر مغازه‌ها یا روی‌ نمای‌ عمومی‌ ساختمانها و اماکن‌ و محوطه‌ آنها برای‌ معرفی‌ کاربری‌ مکان‌ و یا محصول‌ به‌ صورت‌ مجزا یا تواماً نصب‌ می‌شود که‌ در این‌ دستورالعمل‌ به‌ اختصار تابلو نامیده‌ می‌شود.
ماده‌ ۲: متن‌ نوشتاری‌ و تصویر مورد استفاده‌ در پیکره‌ها و سازه‌های‌ موضوع‌ ماده‌ ۱ این‌ دستورالعمل‌ مشمول‌ قانون‌ منع‌ بکارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌ مصوب‌ مورخ‌ ۱۴/۹/۱۳۷۵ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ آن‌ مصوب‌ مورخ‌ ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت‌ محترم‌ وزیران‌ می‌باشد.
ماده‌ ۳: کلیة‌ تابلوهای‌ موضوع‌ این‌ دستورالعمل‌ مشمول‌ ضوابط‌ مندرج‌ در دستورالعمل‌ اجرایی‌ تبلیغات‌ شهری‌ (محیطی‌) و مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ آئین‌نامه‌ تأسیس‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ کار و فعالیت‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ مصوب‌ مورخ‌ ۱۱/۲/۱۳۷۹ کمیته‌ مرکزی‌ سازمانهای‌ تبلیغاتی‌ کشور می‌باشد.
ماده‌ ۴: به‌ منظور حمایت‌ از تولیدات‌ داخلی‌ و صنعت‌ تبلیغات‌ شهری‌، شهرداری‌ها موظفند تعرفه‌ هزینه‌های‌ استفاده‌ از فضای‌ عمومی‌ شهری‌ موضوع‌ ماده‌ ۱ این‌ دستورالعمل‌ را به‌ گونه‌ای‌ تنظیم‌ کنند که‌ اولاً تعرفه‌ محصولات‌ خارجی‌ بیش‌ از دو برابر تعرفه‌ محصولات‌ داخلی‌ بوده‌ و ثانیاً بر اساس‌ هم‌ جواری‌ و ابعاد، تناسب‌ منطقی‌ بین‌ تعرفه‌ تابلوهای‌ تبلیغاتی‌ شهری‌ با سازه‌ها یا پیکره‌های‌ موضوع‌ ماده‌ ۱ این‌ دستورالعمل‌ برقرار شود.
ماده‌ ۵: بر اساس‌ بند «ب‌» تبصره‌ ۸ ماده‌ واحده‌ قانون‌ ممنوعیت‌ به‌ کارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌ مرجع‌ تشخیص‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ و یا تخلف‌ از آن‌، وزارت‌ فرهنگ‌ وارشاد اسلامی‌ است‌ و شهرداری‌ها به‌ عنوان‌ دستگاه‌ ذیربط‌ وزارت‌ کشور و نیروی‌ انتظامی‌ به‌ عنوان‌ ضابط‌ اجرایی‌ موظف‌ به‌ اجرای‌ مقررات‌ مذکور می‌باشند.
ماده‌ ۶: ادارات‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ها موظف‌ هستند حداکثر ظرف‌ مدت‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ این‌ دستورالعمل‌ ضمن‌ تشکیل‌ واحدی‌ مناسب‌ در معاونت‌ فرهنگی‌ اداره‌ کل‌ نسبت‌ به‌ اجرای‌ مفاد این‌ دستورالعمل‌ اقدام‌ و مراتب‌ را به‌ سازمان‌ زیباسازی‌ یا شهرداری‌ محل‌ و فرماندهی‌ نیروی‌ انتظامی‌ استان‌ اعلام‌ کنند.
ماده‌ ۷: واحد مذکور در ماده‌ ۶ موظف‌ است‌ موارد تخطی‌ از قانون‌ و مقررات‌ را ابتدا با یک‌ اخطار ۱۵ روزه‌ به‌ متخلف‌ اعلام‌ و رونوشت‌ آنرا به‌ شهرداری‌ ارسال‌ کند. در صورت‌ عدم‌ اقدام‌ جهت‌ برخورد قانونی‌ به‌ نیروی‌ انتظامی‌ محل‌ اعلام‌ و از آن‌ طریق‌ نسبت‌ به‌ تغییر و تطبیق‌ مورد خلاف‌ با قوانین‌ و مقررات‌ اقدام‌ کند.
ماده‌ ۸: شهرداری‌ یا سازمان‌ زیباسازی‌ شهرداری‌ موظف‌ است‌ به‌ هنگام‌ صدور مجوز نصب‌ تابلو برای‌ فروشگاهها یا اماکن‌ جدید یا فروشگاهها و اماکنی‌ که‌ قصد تغییر تابلوی‌ خود را دارند مفاد این‌ دستورالعمل‌ را رعایت‌ کنند و در صورت‌ ابهام‌ در خصوص‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ از اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ استعلام‌ کنند.
ماده‌ ۹: به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ شکایت‌ و یا موارد نقض‌ حقوق شاکی‌ در ارتباط‌ با اجرای‌ این‌ دستورالعمل‌، هیأتی‌ در ادارات‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ به‌ ریاست‌ مدیر کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ و با شرکت‌ مسئول‌ اداره‌ تبلیغات‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌، نماینده‌ اداره‌ کل‌ بازرگانی‌ یا نماینده‌ مجمع‌ امور صنفی‌ و در صورت‌ نیاز نماینده‌ شورای‌ شهر، ناحیه‌ انتظامی‌ استان‌ و شهرداری‌ منطقه‌ تشکیل‌ و تصمیم‌ اتخاذ شده‌ قطعی‌ و لازم‌ الاجرا است‌.
ماده‌ ۱۰: اداره‌ کل‌ تبلیغات‌ مسئولیت‌ نظارت‌ بر حُسن‌ اجرای‌ این‌ دستورالعمل‌ را برعهده‌ دارد.
ماده‌ ۱۱: اداره‌ کل‌ تبلیغات‌ موظف‌ است‌ در پایان‌ هر دو ماه‌ گزارش‌ عملکرد خود و ادارات‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استانها را تهیه‌ و به‌ معاون‌ امور مطبوعاتی‌ و تبلیغاتی‌ و رییس‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمانهای‌ تبلیغاتی‌ کشور تقدیم‌ کند.
ماده‌ ۱۲: در موارد بروز اختلاف‌ میان‌ سازمانهای‌ نامبرده‌ مذکور بر سر نحوة‌ اجرا یا تفسیر مفاد این‌ دستورالعمل‌، اداره‌ کل‌ تبلیغات‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ حل‌ اختلاف‌ می‌باشد.
این‌ دستورالعمل‌ در ۱۲ ماده‌ در جلسه‌ بیست‌ و هشتم‌ مورخ‌ ۱/۴/۱۳۸۲ کمیته‌ مرکزی‌ سازمانهای‌ تبلیغاتی‌ کشور تصویب‌ شد و از تاریخ‌ ابلاغ‌، کلیه‌ مقررات‌ مغایر لغو می‌شود.

این پست چقدر مفید بود؟

بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۴ / ۵٫ بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! ۲

تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *