۱۷-مدارک تصمیم تغییر مدت با مجمع عمومی شرکاء

همان مدارک خواسته شده در قسمت (۱۱) لازم است.
————————————————————————————–
۱۸-مدارک تصمیم تغییر مدت با مجمع عمومی شرکاء
۱-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء
۲لغایت۵-به شرح مندرج درقسمت(۱۱) مرقوم.
————————————————————————————-

۱۹-مدارک تصمیم تغییر مدت با مجمع مطابق اساسنامه
۱-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء
۲لغایت۵-به شرح مندرج درقسمت(۱۱) مزبور.
————————————————————————————–
۲۰-مدارک تصمیم تغییر مدت موضوع فعالیت با مجمع عمومی فوق العاده
همان مدارک خواسته شده در قسمت (۱۱) لازم است.

بیشتر بخوانید!
مدارک تصمیم اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.