۲۳-مدارک تصمیم تغییر نام با مجموع عمومی فوق العاده

همان مدارک خواسته شده در قسمت (۱۱) لازم است.
————————————————————————————
۲۴-مدارک تصمیم تغییر نام با مجمع عمومی شرکاء
۱-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء
۲لغایت۵-به شرح مندرج درقسمت(۱۱) مرقوم.
———————————————————————————–
۲۵-مدارک تصمیم تغییر نام با مجمع مطابق اساسنامه
۱-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء
۲لغایت۵-به شرح مندرج درقسمت(۱۱) مذکور.
———————————————————————————–

بیشتر بخوانید!
سهام چیست ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.