مطالبه گواهی مالیاتی قبل از نقل و انتقال سهام

کد۴۹۵-دفاتراسناد رسمی بااخذگواهی حوزه مالیاتی زیر ربط مبنی برپرداخت مالیات علی الحساب نقل وانتقال سهام یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی

(به استثناءسهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس)اقدام به تنظیم وثبت سندانتقال سهام یاسهم الشرکه نمایند.

(بخشنامه شماره۳۵۳۳-س/۲مورخ۲۶/۸/۶۹ اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت بر اساس درخواست شماره ۳۲۷۴۴/۲۹۷۵/۵/۳۰/-۲۹/۷/۶۹وزارت امور اقتصادی و دارایی)

بیشتر بخوانید!
صدور مجوز انتشار و عرضۀ اوراق مشارکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.