نقش مدیر عامل در شرکت

مادرمؤسسه حقوقی به ثبت انواع شرکت و تغییرات در ثبت شرکت ها وثبت برند میپردازیم . نقش مدیرعامل در شرکت چیست ؟

درصورت تعددمديران شركت،آنان بايديك شخص حقيقي راازبين خودياخارج به عنوان مديرعامل شركت برگزينند وحدوداختيارات ومدت تصدي وحق الزحمه اوراتعيين كنند.

مديرعامل شركت نمي توانددرعين حال رئيس هيأت مديره همان شركت باشد.چنانچه شركت تنها يك مديرداشته باشد،مديرمذكورسمت مديرعامل رانيزتصدي مي كند.

ماده ۲۳۹ – عزل و پذيرش استعفاي مدير عامل همواره با مديران است.

مديرعامل درمقابل اشخاص ثالث نماينده شركت محسوب مي شودوانجام كليه امورشركت واقامه دعوي ودفاع ازدعاوي اقامه شده عليه شركت رابرعهدهدارد.

درج امضاء او تحت اسناد تعهدآور شركت، موجب تعهد شركت مي گردد و تحد ي د اختيارات او به موجب اساسنامه، تصميمات مجمع عمومي و يا مديران تنها در روابط ب ين مديرعامل و شركت،معتبر و در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه به حدود اختي ارات مد يرعامل بي اثر است.

نقش مدیر عامل در شرکت

قائم مقام مد يرعامل در حدود موضوع اخ تي ارات تفو يض شده ، اختي ارات مديرعامل را دارد.

ماده ۲۴۲ – مدير عامل بايد كليه تصميمات هيأت مديره را اجر اء كن د. در صورت استنكاف مدير عامل از اجراي تصميمات هيأت مديره، مجامع عمومي، اساسنامه، مقررات و قوانين، رئيس هيأت مديره مي تواند هيأت مديره را بر اي استماع توض يحات مد يرعامل در اين باره دعوت كند.

چنانچه رئيس هيأت مديره ازانجام دعوت خودداري كند،عده اي ازمديران كه لااقل يك سوم اعضاي هيأت مديره راتشكيل مي دهندمي توانندهيأت مديره رابراي استماع توضيحات مدير عامل دعوت كنند.

نقش مدیرعامل در شرکت

برای توضیحات بیشتر و ثبت شرکت کلیک کنید .

بیشتر بخوانید!
کاهش اختیاری سرمایه

مدير عامل بايدباحضوردرجلسه مذكورتوضيح مقتضي راارائه كند.درهرحال،فاصله دعوت ازمديرعامل تا تشكيل جلسه نبايدازیك هفته كمتر باشد.

درصورت عدم حضور مديرعامل ياپس ازاستماع توضيحات وي،هيأت مديره درباره عزل نامبرده بارعايت قوانين،مقررات واساسنامه شركت تصميم مقتضي اتخاذ مي كند.

اساسنامه شركت نمي تواند ترتيبي برخلاف مقررات اين ماده مقرر كند.عزل مديرعامل درسايرمواردتابع تشريفات مقرردر اين ماده نيست.

ماده ۲۴۴-مديرعامل و قائم مقامهاي وي دربرابر تصميماتي كه برخلاف قوانين ومقررات،مفاداساسنامه،مصوبات مجمع عمومي ويامديران اتخاذ كرده اندمسؤوليت دارند.

ماده ۲۴۵ – مديرعامل در مورد اقدامات و تصميمات قائ م مقامها ي خود در برابر مديران مسؤول است.

هيچ شخصي نمي تواندهم زمان دربيش ازيك شركت به سمت مديرعامل ياعضوموظف هيأت مديره انتخاب شود.همچن عضويت غيرموظف درهيأت مديره بيشازدوشركت ممنوع است.

شركتهاي مادروتابع آن وياشركتها تابع يك شركت مادردرصورتي كه هيچكدام ازآنهاجزءشركتهاي دولتي نباشندمشمول حكم اين ماده نيستند.متخلف ازاين ماده مشمول مقررات مواد( ۲۰۳ )و( ۲۰۴) اين قانون است.

،(۲۲۵) ،(۲۱۹) ،(۲۰۴) ،(۲۰۳) ،(۲۰۲) ،(۲۰۱) ،( ماده ۲۴۷ – مقررات مواد( ۲۰۰

۲۳۶ ) و( ۲۳۷ ) اين قانون در مورد ) ،(۲۳۵) ،(۲۳۱) ،(۲۳۰) ،(۲۲۹) ،(۲۲۸) ،(۲۲۷)

مديرعامل و قائم مقام وي نيز مجري است.

 

این پست چقدر مفید بود؟

بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵٫ بر روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! ۰

تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *