نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل مؤسسه

بسمه تعالی

 نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده در خصوص تغییر محل مؤسسه

نام مؤسسه:……………………..

شماره ثبت مؤسسه: :……………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه:……………………..

شناسه ملی: :……………………..

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مؤسسه:……………………..ثبت شده به شماره:……………………..مورخ:……………………..با حضور اکثریت کلیه شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل شد.

  • خانم / آقای:……………………..دارای مبلغ:……………………..ریال سهم الشرکه.
  • خانم / آقای:……………………..دارای مبلغ:……………………..ریال سهم الشرکه.
  • خانم / آقای:……………………..دارای مبلغ:……………………..ریال سهم الشرکه.

دستور جلسه: تغییر محل قانونی مؤسسه

پس از بحث و بررسی محل قانونی مؤسسه از تهران……………………..خیابان………………..کوچه………………….پلاک………….کدپستی……………….به تهران……………………..خیابان……………………..کوچه……………………..پلاک……………………..کدپستی……………………..انتقال یافت.

به خانم / آقای……………………..(احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‏ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء کلیه شرکاء حاضر در مجمع:

 

بیشتر بخوانید!
ارکان اصلی اداره شرکت های سهامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.