حقوق تحلیلی دفاتر اختصاصی ثبت شرکت ها

یکی ازموضوعات حائزاهمیت درفرایند ومراحل شکلی ثبت شرکت ها،ثبت انواع شرکت های تجارتی در دفاترمخصوص به خودمیباشد

که آثار مختلفی در اعتبار محتویات و مندرجات ثبت شرکت هارا به دنبال دارد.

هر چندکه به نظر میرسدلزوم دفاترثبت شرکت ها باتوجه به ابزا های الکترونیکی کم رنگ ترشده است

و میتوان به جای ثبت در دفاتر الکترونیکی مراتب تمامی اسناد در بانک جامع اطلاعات هر شرکت ثبت گردد،

لکن به دلیل عدم تبیین کامل روش های جدیدثبتی،لزوم ثبت دردفاتر ثبت شرکت هاکماکان درفرآیند ثبتی پیش بینی گریده است.

دراین مبحث الزامات قانونی ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها ونحوه تنظیم آن وهم چنین آثار ثبت دفاتر به عنوان یکی ازمبانی اصلی نظام شکلی ثبتی مورد بررسی واقع می گردد.

بیشتر بخوانید!
صدور مجوز عرضۀ عمومی و ثبت سهام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.