مراجع پیش بینی شده ثبت شرکتها مطابق قوانین مناطق آزاد تجاری

موسسه حقوقی های ثبت

مراجع پیش بینی شده ثبت شرکتها مطابق قوانین مناطق آزاد تجاری

مراجع پیش بینی شده ثبت شرکتها مطابق قوانین مناطق آزاد تجاری

مراجع پیش بینی شده ثبت شرکتها مطابق قوانین مناطق آزاد تجاری عبارت است مواردی که در این مطلب به صورت کامل ذکر شده است مرجع ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی …

>

ادامه مطلب

منع خوانده از تولید و استفاده علامت تجاری مشابه علامت خواهان

توضیحات کامل در مورد موضوع منع خوانده از تولید و استفاده علامت تجاری مشابه علامت خواهان را در این مطلب بررسی خواهیم کرد همراه های ثبت باشید ! خواهان: شرکت …

>

ادامه مطلب
قلمرو فعالیت شعبه ونمایندگی خارجی

قلمرو فعالیت شعبه ونمایندگی خارجی

قلمرو فعالیت شعبه ونمایندگی خارجی هرچند پس از اجرای اصل ۸۱ قانون اساسی ،قلمرو موصوعات فعالیت شعبه ونمایندگی خارجی به نوعی با ابهام مواجه میباشد و دربرخی از موضوعات عملا …

>

ادامه مطلب